دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 103، آذر 1394، صفحه 1-76 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روباز

صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2016.14861

محبوبه قاسمی زانیانی؛ منوچهر حیدرپور؛ سیدحسن طباطبائی


یادداشت تحقیقاتی

«یادداشت تحقیقاتی» الگوریتم نوین مدل‌سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE

صفحه 53-62

10.30482/jhyd.2016.14865

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه