مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 17، شماره 3، مهر 1401

10.30482/jhyd.2022.326587.1582

ایمان جمعه بیدختی؛ محمود فغفور مغربی؛ محمد رضا جعفرزاده


مدل‌سازی عددی ورود هوا به آب شفت قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.326781.1584

مسعود منتظری نمین؛ احسان غنچه؛ ملیحه اسلام پناه


بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی چوپلو


مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیوارۀ جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.326177.1581

حسین سهراب زاده؛ مسعود قدسیان


تحلیل پروفیل سطح آب در محیط متخلخل درشت دانه با جریان شعاعی با استفاده از تئوری جریان های متغیر تدریجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.337029.1598

جلال صادقیان؛ جلال بازرگان؛ هادی نوروزی


بررسی آزمایشگاهی فرایند اختلاط و ترقیق در تخلیه جریانهای چگال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.335691.1597

علی گالشی؛ عزیر عابسی؛ مهدی یوسفی فرد؛ علی رحمانی فیروزجائی


بررسی عددی عملکرد دیواره‌های طولی اصلاحی مستقیم در حفاظت از سواحل آبراهه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.333362.1594

سید مجتبی رضوی مظفر مقدم؛ امیرعباس عابدینی


بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.30482/jhyd.2022.328210.1587

محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور؛ آسیه حسینی


مدل سازی عددی پدیده کاویتاسیون در اجزای سرریز نیلوفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.30482/jhyd.2022.331604.1592

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ سعید صالحی؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری


ارزیابی گرفتگی منافذ محیط متخلخل در پروژه‌های ذخیره-احیاء آبخوان با استفاده از پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.338918.1601

مرتضی موگوئی؛ مجید خلقی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب-شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی


Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344833.1608

مرضیه محسنی؛ امینه ناصری