دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 62، شهریور 1390، صفحه 1-122 
هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

صفحه 87-100

10.30482/jhyd.2011.85498

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


یادداشت تحقیقاتی

شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

صفحه 101-111

10.30482/jhyd.2011.85499

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن