شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان