دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 144، اسفند 1398، صفحه 1-148 
توسعه سامانه اسکن لیزری سه بعدی آشکارساز جریان فلورسنت در تحقیقات هیدرولیک محیط زیست

صفحه 69-81

10.30482/jhyd.2020.105499

عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ مهدی حمیدی؛ محمد امین بصام؛ زهرا خدابخشی


توسعه روش بدون‌شبکه چندربعی برای حل مسئله شکست سد

صفحه 83-98

10.30482/jhyd.2020.105500

هانیه کاهید باصیری؛ رضا بابایی؛ علیرضا فلاح؛ احسان جباری