دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 143، آذر 1398، صفحه 1-160 
بررسی رفتار هیدرولیکی و پایداری سد خاکی همگن با زهکش ترکیبی

صفحه 113-128

10.30482/jhyd.2019.185493.1389

اعظم کوه پیما؛ فواد کیلانه ئی؛ محمود حسنلوراد؛ رضا ضیایی موید