ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه آب آتش‌نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی)

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 رئیس واحد آتش نشانی، پالایشگاه گاز ایلام، ایلام، ایران

چکیده

شبیه‌سازی هیدرولیکی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب آتش‌نشانی ابزار مناسبی برای ارزیابی آنها است. در این تحقیق عملکرد شبکه آب آتش‌نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی) با مطالعات میدانی و شبیه‌سازی هیدرولیکی ارزیابی شد و نیازها و مشکلات این شبکه شناسایی شد. شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه به سه ناحیه یا رینگ بالایی، میانی و پایین تقسیم شده است و هر ناحیه وظیفه اطفای حریق بخشی از محدوده پالایشگاه را بر عهده دارد. محاسبات هیدرولیکی خط انتقال آب از منبع آب اصلی پالایشگاه به منبع آب رینگ میانی دارای شیر کشویی در چهار حالت بهره‌برداری انجام گرفت. سناریوهای مختلف آتش‌سوزی برای بررسی عملکرد شبکه آب آتش‌نشانی انجام گرفت. بحرانی‌ترین سناریو، آتش‌سوزی در مخازن استوانه‌ای با سقف شناور است که دبی مورد نیاز جهت اطفاء حریق آن m3/h 1375 است. تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات ضریب زبری لوله‌ها و دبی مورد نیاز در شبکه انجام گرفت. با افزایش20 درصدی زبری، فشار در رینگ 5/3 درصد کاهش یافت. در حالت افزایش دبی مورد نیاز، فشار پمپاژ و دلوج به ترتیب 2/3 و 2/12 درصد کاهش یافت. بازدیدهای میدانی انجام گرفته نشان داد که 20 درصد از شیرهای آتش‌نشانی شبکه دچار خرابی و نشت هستند. بررسی میدانی عملکرد سیستم خنک‌کاری مخازن استوانه‌ای با روشن بودن یک و دو پمپ الکتریکی انجام گردید. بررسی میدانی سیستم فوم مخازن استوانه‌ای با روشن بودن یک پمپ دیزل انجام گردید. فشار مربوطه در حین مانور در ایستگاه پمپاژ رینگ میانی برابر با 12 بار ثبت شد و این فشار بالا می‌تواند باعث خرابی تجهیزات رینگ گردد.

کلیدواژه‌ها


Abdy Sayyed, M. A. H., Gupta, R. and Tanyimboh, T.T. (2014). Modeling pressure deficient water distribution networks in EPANET. Procedia Engineering, 89(1), 626 – 631.
 Abzadeh, F. and JaliliGhazizadeh, M. (2009). Comparison of the fire design scheme of water distribution networks in Iran (No.117-3) with other countries. Eighth International Civil Engineering Congress., Shiraz University, IRAN. (in Persian).
Ang, W. K. and Jowitt, P.W. (2006). Solution for water distribution systems under pressure-deficient conditions. Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, 132(3), 175–182.
Asgaripour, T., Farati, M., Kazemi, A. and Marzban, M. (2018). Hydraulic modelling the fire network of a combined cycle power with the approach of evaluating and analyzing the performance of fire extinguishing systems. Ioh.15 (3), 1-10. (in Persian)
Babu, K. S. J. and Mohan, S. (2012). Extended period simulation for pressure-deficient water distribution network. Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE, 26(4), 498–505.
Banazadeh ghomi, A., Barani, Gh. and Akbari, M. (2014). Optimization of the time schedule of water pumping to the reservoir of the water supply network. National Conference on Energy Consumption Optimization in Sciences and Engineering., Babol. IRAN (In Persian).
Biareh, S., Mehdipour, A., Mohamadi, H., Rasolzadeh, A., Mohamadi, M. and Ershadi, R. (2016). Simulation and investigation of the water hammer phenomenon at the outlet of fire-fighting pumps of parsian refinery and providing a novel solution for controlling. The First International Conference on Chemistry, Chemistry and Petroleum Engineering., Shiraz, IRAN. (in Persian)
Kang, D. and Lansey, K. E. (2010). Demand and roughness estimation in water distribution systems. Journal of Water Resources Planning and Management. 137(1), 20-30.
Fontana, N., Giugni, M. and Portalano, D. (2012). Losses reduction and energy production in water-distribution networks. Journal of Water Resources Planning and Management.138(3), 237–244.
HIRBODAN EPC CO. (2000). Fire water system specification. ILAM Gas Treating Plant.
HIRBODAN EPC CO. (2001). Fire fighting pumps control philosophy. ILAM Gas Treating Plant.
Jafari , R., Khanjani, M. and Esmaeilian, H. (2015). Pressure management and electric power production in water distribution system using pump as turbine. Journal of AWWA . 107(7), 351-363.
Kanta, L., Zechman, E. and Brumbelow. K. (2011). Multiobjective evolutionary computation approach for redesigning water distribution systems to provide fire flows. Journal of Water Resources Planning and Management.138(2), 144-52.
Mamizadeh, J. and Sharonizadeh, Sh. (2017). Application of modified complementary reservoir approach in analysis of water distribution networks under pressure-deficient conditions. Urban Water Journal. 14 (4), 386-393.
Ministry of Energy. (2011). Design criteria of urban and rural water supply and distribution systems. no . 380-A. Bureau of Engineering and Technical Criteria for Water and Wastewater. (in Persian)
Nasrabadi, M. and Parvareshrizi, A. (2013). Design of water supply networks. Noavar Publishing, Tehran (in Persian).
Sargaonkar, A. and Islam, R. (2009). Application of GIS in water distribution system assessment. J Environ Sci Eng.  51(4), 321-334.
Sharonizadeh, Sh., Mamizadeh, J. and Sarvarian, J. (2016).  Comparison of solution methods for analyzing water distribution networks under pressure-deficient conditions. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua. 65 (4), 330-341.
Xiao, C., Li, B., He, G., Sun, J., Ping, J. and Wang, R. (2014). Fire flow capacity analysis based on hydraulic network model. Proced Engin. 89(1), 386-394.
Zaji, A. and Barani, Gh. (2011). Optimization of the number and location of fire hydrants in the design of urban water supply networks. The 10th Hydraulic Conference, Iran Hydraulic Association., Guilan University, IRAN. (in Persian)