دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 163، پاییز 1400، صفحه 1-130 
2. تأثیراستهلاک انرژی ناشی از جت آب خروجی ازکف و انتهای حوضچه آرامش بر طول پرش هیدرولیکی

صفحه 17-28

10.30482/jhyd.2021.268704.1504

آیرین تقی نیا؛ سید امین اصفری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایمان احمدیان فر