دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 124، بهمن 1396، صفحه 1-92 
امکان سنجی کاهش سطح صفحات مستغرق با حفظ کارایی در قوس رودخانه

صفحه 15-26

10.30482/jhyd.2018.56083

حسین حبیبی؛ علیرضا مسجدی؛ محمدحسین پورمحمدی؛ امیرعباس کمان بدست؛ امین بردبار


یادداشت تحقیقاتی

«یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2018.57104

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده