دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 121، خرداد 1396 
بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

صفحه 23-42

10.30482/jhyd.2017.48745

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ مرجان فلکی ساری یاریقان