دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 72، شهریور 1391، صفحه 1-94 

مقاله کامل (پژوهشی)

اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2013.15750

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان