«یادداشت تحقیقاتی» بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در فلوم دوار با استفاده از سرعت‌سنج صوتی (ADV)

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مهندسی آب و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد

چکیده

فلوم دوار ابزار مفیدی برای مطالعة رسوبهای چسبنده است، اما خطاهای ناشی از جریان‌های ثانویه باید در آن مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. پژوهش حاضر در فلوم دوار آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد برای بررسی توزیع تنش‌برشی انجام شد. نتایج اندازه‌گیری سرعت با استفاده از سرعت‌سنج صوتی نشان داد که اگر نسبت سرعت چرخش حلقة بالایی به سرعت چرخش فلوم برابر 1/1 باشد، توزیع تنش‌برشی در عرض فلوم تقریباً یکنواخت است و مشخص شد که پروفیل سرعت در فلوم دوار در حد قابل قبولی شبیه به رابطة لگاریتمی سرعت است.

کلیدواژه‌ها


خواستار بروجنی، م.،1390. "بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب در فلوکوله شدن رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
Amelia V.C.M. Teixeira, C.F.J., and Senhorinha. Teixeira, F.C.F.S. (2010). Physical characterization of estuarine sediments in the northern coast of Portugal. Journal of Coastal Research, 26, 2, pp. 301-311.
Cofalla, C., Roger, S., Brinkmann, M., Hudjetz, S., Hollert, H. and Schuttrumpf, H. (2010). Flood search- hydrtoxic investigations of contaminated sediments in an annular flume. PANIK MMX Congress Liverpool, UK, p. 14.
Cantero, M., Mangini, S., Pedocchi, F. and Garcia M. (2004). Analysis of flow characteristics in an annular flume: Implication for erosion and deposition for cohesive sediment, World Water and Environmental Resources Congress, Salt Lake City, Utah, USA, pp. 314-314.
Ha, K.H. (2008). Acoustic measurements of cohesive sediment transport: suspension to consolidation. Ph.D. dissertation, University Park, Pennsylvania, p. 152.
Haralampides, K., McCorquodale, A. and Krishnappan, B. G. (2003). Deposition properties of fine sediment, Journal of Coastal Research, 26(2), pp. 301–311.
Huang, J., Hilldate, R.C. and Greiman, B.P. (2006). Erosion and sedimentation manual. U.S. Department of the Interior, United States Bureau of Reclamation, 4-42.
Krishnappan, B.G. (1993). Rotating circular flume. Journal of Hydraulics Engineering (ASCE), Vol. 119, No. 6, pp. 758-767.
Krishnappan, B.G. (2000). Modeling cohesive sediment transport in rivers. The Role of Erosion and Sediment in Nutrient and Contaminant Transfer, Proceedings of symposium held at Waterloo, Canada, pp. 269-276.
Krishnappan, B.G. (2006). Cohesive sediment transport studies using a rotating circular flume. 7th Int. Conf. on Hydroscience and Engineering (ICHE), Sep. 10-13, Philadelphia, USA.
Krishnappan, B.G. and Engel, P. (1994). Critical shear stresses for erosion and deposition of fine suspended sediments in the Fraser River, Environment Canada.
Krishnappan, B.G. and Engel, P. (2004). Distribution of bed shear stress in rotating circular flume. Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), Vol. 130, No. 4, pp. 324-331.
Milburn, D. and Krishnappan, B.G. (2001). Modeling erosion and deposition of cohesive sediment from Hay river, Northwest Territories, Canada. Paper presented at the 13th Northern Res. Basins Workshop, Aug., pp. 19-24.
Partheniades, E. (2009). Cohesive Sediments In Open Channels, Elsevier Inc., p. 358.