کلیدواژه‌ها = آنالیز ابعادی
بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-107

10.30482/jhyd.2022.328210.1587

محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور؛ آسیه حسینی


آبشستگی پایین دست جت‌های ریزشی حاوی رسوب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2021.285817.1529

احسان قاسمی؛ مسعود قدسیان


بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

دوره 9، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی