نویسنده = کاظم اسماعیلی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-94

10.30482/jhyd.2020.251894.1480

سبحان مرادی؛ حامد شهسواری؛ کاظم اسماعیلی


2. بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-147

10.30482/jhyd.2020.231048.1458

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


3. نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-49

10.30482/jhyd.2020.105496

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


4. تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

10.30482/jhyd.2019.143971.1320

محمود فغفور مغربی؛ آرش احمدی؛ کاظم اسماعیلی


5. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب تصفیه‌شده شهری بر فرآیند ته‌نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه‌های انتقال آب

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-92

10.30482/jhyd.2019.82709

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


6. تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2012.85407

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


7. بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2010.85424

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی