نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیات علمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

4 عضو هیات علمی- استاد

چکیده

در حال حاضر بررسی میزان فرسایش رسوبات چسبنده یک بخش مهم در سازه‌های انتقال آب، با استفاده از پیش‌بینی و تعیین رفتار رسوبات می‌باشد. از طرفی در مناطق خشک منابع آب تجدیدپذیر نظیر پساب تصفیه شده شهری به عنوان یک ذخیره آبی مطمئن در برنامه‌ریزی منابع آب به منظور تأمین نیاز بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد. خصوصیات شیمیایی پساب موجب تغییر رفتار رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب می‌شود. از این رو در این تحقیق با استفاده از یک فلوم دایره‌ای به بررسی نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در دوره‌های تحکیم مختلف پرداخته شد. در این راستا آزمایش‌ها در سه حالت آب خالص، سیال حاوی 30 و 60 درصد پساب انجام و دوره تحکیم رسوبات در بستر فلوم 1، 3، 14 و 28 روز در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد در تمام دوره‌های تحکیم در ابتدای زمان اعمال تنش برشی، نرخ فرسایش به دلیل حضور رسوبات سطحی ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. بیشترین نرخ فرسایش در سیال حاوی 60 درصد پساب و در تنش برشی 35/2 نیوتن بر مترمربع رخ داد. همچنین با افزایش دوره تحکیم اختلاف نرخ فرسایش در پساب 30 درصد، با آب خالص و 60 درصد پساب افزایش می‌یابد که این امر به دلیل وجود بالاتر بودن شاخص ESP بیشتر در شرایط 30 درصد پساب است. در دوره تحکیم‌های یکسان بیشتر بودن شاخص ESP در سیال حاوی 30 درصد پساب که منجر به پخشیدگی بیشتر ذرات، عمق ته‌نشینی بیشتر و پوکی کمتر گردید.

کلیدواژه‌ها