بررسی تغییرات هیدرولیک جریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی آب

2 عضو هیات علمی- استاد

3 هیات علمی

چکیده

طراحی و مدیریت موثر سیستم‌های رودخانه‌ای همراه با پوشش گیاهی نیاز به درک عمیق و شناخت از مکانیک جریان حاکم بر آن‌ها را دارد. در مطالعه حاضر به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی منعطف مستغرق در سیلابدشت بر شرایط جریان و نقش آن در کانال‌های مرکب پیچان‌رود در دو عمق نسبی 35/0 و 55/0 پرداخته شده است. داده‌های سرعت با استفاده از سرعت‌سنج صوتی داپلر برداشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، حضور پوشش گیاهی ظرفیت انتقال توسط کانال مرکب را به دلیل افزایش مقاومت در برابر جریان کاهش داده است. همچنین وجود پوشش گیاهی باعث افزایش دبی انتقالی کانال اصلی نسبت به حالت ساده شده است. به طوری که اگر میانگین همه‌ی مقاطع را حساب کرد، میزان دبی عبوری از کانال اصلی نسبت به دبی کل برای عمق نسبی 35/0 و 55/0 به ترتیب برابر با 54 و 36 درصد است که نسبت به حالت شاهد انتقال از طریق کانال اصلی به ترتیب 19 و 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با بررسی خطوط هم سرعت در صورت وجود پوشش گیاهی هسته سرعت ماکزیمم در کانال اصلی افزایش یافته است. بعلاوه پوشش گیاهی موجب برهم خوردن الگوی جریانات ثانویه شد، و بردارهایی با اندازه بزرگ‌تر در خط اتصال دو کانال با حضور پوشش‌های گیاهی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها