بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2010.85424