تعداد مقالات: 338
326. بررسی آزمایشگاهی تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 107-115

حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار؛ روح الله فتاحی نافچی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری


327. مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-120

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور


329. چکیده های انگلیسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-122


330. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 109-116

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده


331. بررسی آزمایشگاهی و عددی پیشروی آب شور در آبخوان‌های آزاد ساحلی تحت اثر تغییرات ناگهانی هد در مرزها

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-143

سید سجاد مهدی زاده محلی؛ امیر محسن دینی؛ میلاد غرقی


334. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-149

رحیم رضازاده؛ غلامعباس بارانی؛ امینه ناصری


335. چکیده های انگلیسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 119-127


336. ارزیابی روش تابع انتقال برای روندیابی سیلاب در بازه‌های رودخانه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-158

جعفر چابک پور؛ محمد ذبیحی


337. چکیده های انگلیسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-136


338. چکیده های انگلیسی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-142