دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 134، بهمن 1397، صفحه 1-142 

مقاله کامل (پژوهشی)

اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2019.82704

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

صفحه 57-68

10.30482/jhyd.2019.82711

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده


یادداشت تحقیقاتی

مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

صفحه 111-120

10.30482/jhyd.2019.82760

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور