دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 164، دی 1400، صفحه 1-122 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ضخامت بستر رسوبی و فرم بستر تلماسه بر جابجایی آلودگی در رودخانه ها

صفحه 1-20

10.30482/jhyd.2021.282200.1522

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی