نویسنده = ابراهیم امیری تکلدانی
«یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، مهر 1392، صفحه 43-53

10.30482/jhyd.2014.6701

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته

دوره 6، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2011.85501

جواد مظفری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ مهدی خادمی


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2008.85467

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی