ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه تهران