نویسنده = جمال محمد ولی سامانی
بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

دوره 9، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 63-75

10.30482/jhyd.2014.6415

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 57-67

10.30482/jhyd.2011.85496

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری؛ محمدرضا کدیور