مطالعه روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی با توسعه مدل دوبعدی هیدرولیکی برای جریانهای عبوری درون گذر و روگذر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس