بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مساله معکوس تخمین ضرایب زبری لوله ها در شبکه های تحت فشار

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس