دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 91، بهار 1393، صفحه 1-82 

مقاله کامل

1. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


2. بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

صفحه 11-25

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

صفحه 59-68

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال‌زاده؛ محمد واقفی؛ میترا جوان