دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1388، صفحه 1-85 

شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 81-85