مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی برای دو گزینه ساماندهی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه