کلیدواژه‌ها = آب‌شستگی
بررسی و ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب‌شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-125

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی