کلیدواژه‌ها = جریان مستغرق
بررسی آزمایشگاهی آستانه استغراق فلوم‌های با گلوگاه ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.414643.1672

حسین سلطانی کاظمی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ محمد حسین پورمحمدی؛ حسین اسلامی؛ حسین قربانی زاده خرازی