نویسنده = حسین محمد ولی سامانی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل همزمان جریان غیرماندگار و پاسخ های دینامیکی سازه خطوط لوله به روش MOC-FDM

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 19-31

10.30482/jhyd.2012.85406

سید محمود جزایری مقدس؛ حسین محمدولی سامانی


3. بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز سد برای مهار سیل با استفاده از منطق فازی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-29

10.30482/jhyd.2011.85453

نینا اسدی پور؛ حسین محمدولی سامانی


4. روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده