نویسنده = حسین محمد ولی سامانی
تحلیل همزمان جریان غیرماندگار و پاسخ های دینامیکی سازه خطوط لوله به روش MOC-FDM

دوره 6، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 19-31

10.30482/jhyd.2012.85406

سید محمود جزایری مقدس؛ حسین محمدولی سامانی


روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده