نویسنده = مهدی قمشی
بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی