تشکیل امواج عمود بر جریان ناشی از موانع استوانه ای در مسیر مجاری روباز

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2009.85511