نویسنده = علی اکبر حکمت زاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‌های شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل هم‌زمان معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-71

هاتف کشاورزی؛ علی اکبر حکمت زاده؛ ناصر طالب بیدختی


2. تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-28

علی اکبر حکمت زاده؛ ناصر طالب بیدختی