تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه شیراز