تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

مدول تیغه‏ای برای عبور دادن بده نسبتاً ثابت در دامنه‏ای از تغییرات سطح آب کانال‌ها معرفی شده است. طراحی آن بر ضریب بده تیغه‌ها و ارتفاع آبی -که کنترل جریان از تیغه‌ای به تیغه دیگر منتقل می‌شود- استوار است. این سازه، که می‏تواند نقش مؤثری در تحویل حجمی مناسب در شبکه‌های توزیع آب داشته باشد، معمولاً باید به‌صورت واحدهای موازی (مزدوج) نصب شود، اما تحقیقات و ضوابط طراحی که تاکنون منتشر شده است، برای یک مدول منفرد بوده است. در این پژوهش ابتدا ضریب بده هر تیغه با در نظر گرفتن اثر حضور تیغه‌های دیگر در جریان تعیین شد و ارتفاع‌های انتقال کنترل، که در طراحی‌های قبلی صرفاً بر اساس روابط نظری فرض می‌شد، با توجه به عملکرد واقعی تدقیق شد. سپس روش طراحی جدید برای مدول تیغه‏ای موازی معرفی شد. روش طراحی پیشنهادی، انحراف بده عبوری از بده طراحی در دامنه‏ گسترده‌ای از تغییرات عمق آب را از حدود متوسط 8% برای روش‌های قبلی به تقریباً %1± کاهش داده است. علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد، استقرار موازی مدول‌های تیغه‌ای، طراحی آن را برای افزایش دامنه بده عبوری میسر می‌کند. این امر می‌تواند کاربری سازه در سطوح مختلف شبکه‌های فرعی را گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها


بی‏جن‏خان، م. (1388). بررسی هیدرولیکی مدول تیغه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران.
بی‏جن‏خان، م. و کوچک‏زاده، ص. (1389). "طراحی مدول دو تیغه‏ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‏ها"، نشریه آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. 5(24)، ص‏ص. 864-873.
بی‏جن‏خان، م. کوچک‏زاده، ص و هورفر، ع. (1388)." بهبود مدول تیغه‏ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‏ها"، مجله آب تحقیقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. 2(40)، ص‏ص. 191-198.
کیانمهر، ح. (1391). بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی مدول دو تیغه‏ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران.
گلزار، م. (1392). مدول تیغه‏ای کوچک مقیاس طرح تا کار برد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران.
Alhamid, A. A. (1998). “Coefficients of discharge for free flow under sluice gate”, J. King Saud Uni. 11(1), pp. 33-48.
Anwar, A. A. (1999). “Baffle sluice module with improved performance”, J. Irrig. Drain. Eng., 125(2), pp. 91-95.
 
Bijankhan, M., & Kouchakzadeh, S. (2012). “Baffle modules: improved design based on the variable hydraulic sensitivity concept”, J. Irrigation and Drainage, 61(2), pp. 260-269.
Henry HR. (1950). Discussion on “Diffusion of submerged jets”, by Albertson, M. L., Dai, Y. B., Jensen, R. A. and Rouse, H. Transactionsof the American Society of Civil Engineers 115(1), pp. 687–694.
Kouchakzadeh, S. and Golzar. M. (2014). “Discussion of discharge coefficient for baffle-sluice gates”, by P. K. Mishra, Wernher Brevis, and Cornelia Lang, J. Irrig. Drain Eng. 140(4), pp. 336-340.
Larsen, A. P. and Mishra, P. K. (1990).“Constant discharge device for field irrigation”, J. Hydr. Res. Delft, The Netherlands. 28(4), pp. 481-489.
Maheswara Babu, B. Mishra, P. K. and Satyanarayana, T. (1996). “Performance of baffle sluice module with change module dimensions”, J. Irrig. Drain. Eng. 122(5), pp. 310-313.
Mishra, P. K. Larsen, A. P. and Satyanarayana, T. (1990). “Development of low-discharge baffle sluice module”, J. Irrig. Drain. Eng. 116(3), pp. 444-453.
Mishra, P. K., Brevis, W. and Lang, C. (2013). “Discharge coefficients for baffle-sluice gates”, J. Irrig. Drain Eng, 139(4), pp. 336-340.
Rajaratnam , N and Subramanya, K. (1976). “Flow equation for sluice gate”, J. Irrig. Drain. Eng. 93(3), pp. 167-187.
Swamee, P. K. (1992). “Sluice gate discharge equations”, J. Irrig. Drain. Eng. 118(1), pp. 56-60.
Vatankhah, A. R. (2014). “Discussion of discharge coefficients for baffle-sluice gates”, by PK Mishra, Wernher Brevis, and Cornelia Lang. J. Irrig. Drain Eng, 140(4), pp. 336-340.