مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی برای دو گزینه ساماندهی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه