شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد