تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه تهران