تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی