حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگی های متمرکز در بستر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان