مطالعه روشهای عددی گسسته سازی در تحلیل جمله غیرخطی جریان کانال در روش شبیه سازی عددی مستقیم DNS

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر