ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز