تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب، ریخت شناسی و رژیم شوری دریاچه ارومیه

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- گروه عمران