توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیات علمی/ پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی