ارزیابی و مقایسه کارکرد سامانه کنترل خودکار فازی با دو نوع پایگاه قواعد برای سرریز لولایی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس