ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

کوشش‌های بسیاری برای افزایش راندمان استهلاک انرژی روی سرریز انجام شده است. در این پژوهش، شوت، به وسیله بلوک‌های دندانه‌دار از جنس تفلون و با شکل هندسی و چیدمان نوآوری شده پوشش داده شده است. آزمایش‌ها در سه شیب و شش دبی، برای پنج مدل آرایش متفاوت انجام شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، تأثیر مستقیم هندسه زبری روی استهلاک انرژی بررسی گردید. همچنین افزایش میزان استهلاک انرژی به دلیل استفاده از چیدمان مختلط بلوک‌ها با اندازه‌های مختلف، مشاهده شد. نهایتاً با توجه به استهلاک انرژی و عملکرد بالای سرریز پلکانی، مقایسه‌ای بین میزان استهلاک نسبی انرژی در سرریز پلکانی و سرریز پژوهش حاضر در زبری‌های معادل انجام شد که افزایش استهلاک نسبی انرژی سرریز جدید تا %21 نسبت به سرریز پلکانی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


مردشتی، ا.، و طالب بیدختی، ن. (1386). "ارتقا استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی با استفاده از فرایند پله- حوضچه‌ای رودخانه‌های کوهستانی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 3 (2 (مسلسل 8))، ص.ص. 48-61.
مردشتی، ا.، طالب بیدختی، ن.، و جوان، م. (1386). "ارزیابی استهلاک انرژی جریان دو فازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آبشستگی پایین‌دست"، مجله هیدرولیک، 4، ص.ص. 1-22.
Barani, G.A., Rahnama, M.B., and Sohrabpoor, N. (2005). “Investigation of flow energy dissipation over different stepped spillways.” American Journal of Applied Sciences 2, pp. 1101-1105.
Chanson, H. (2002). The Hydraulics of stepped chutes and spillways, Balkema, ISBN 90 58003522.
Chanson, H. and Gonzalez, C.A. (2004). “Stepped spillways for embankment dams. Review, progress and development in overflow hydraulics.” Hydraulics of Dams and River Structures Conference, Tehran, Taylor and Francis Group, London.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S. (2006). “Flow patterns and energy dissipation over various stepped chutes”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 132, (1), pp. 70-76.
Peruginelli, A. and Pagliara, S. (2000). “Energy dissipation among stepped channel, drop and ramp structures”, Proc. Int. Workshop on Hydaulics of Stepped Spillways, VAW, ETH Zurich, Monor, H.E., and Hager, W.H., (Eds).