اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی