تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز