تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

پروفسور منوچهر حیدرپور/استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان